Regulamin

 1. Art&Senses Centrum Twórczego Rozwoju dla Dzieci i Dorosłych jest placówką niepubliczną, świadczącą usługi w zakresie terapii, szkoleń i warsztatów artystycznych.

 2. Zakwalifikowanie uczestnika na zajęcia terapeutyczne jest możliwe po wizycie konsultacyjnej w naszej placówce u specjalisty.

 3. Zakwalifikowanie uczestnika na zajęcia warsztatowe, lub szkolenia odbywa się po przesłaniu formularza zgłoszeniowego.

 4. Rodzice są zobowiązani do przekazania terapeutom wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia dziecka oraz o terapiach prowadzonych w innych placówkach, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia uczestnikowi odpowiedniej pomocy podczas prowadzonych zajęć.

 5. Dorośli uczestnicy zajęć są zobowiązani do przekazania terapeutom wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie swojego zdrowia oraz o formach leczenia i wparcia, z których korzystają w innych placówkach, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniej pomocy podczas prowadzonych zajęć.

 6. W diagnozie i terapii biorą udział osoby zdrowe.

 7. Opłaty za diagnozę uiszczane są przed pierwszym spotkaniem z diagnostą. Płatności dokonuje się przelewem (potwierdzenie przelewu należy okazać przy rejestracji w placówce).

 8. Opłaty z terapię indywidualną i grupową dokonywane są jednorazowo za cały miesiąc z góry, zawsze przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu. Płatności dokonuje się przelewem.

 9. Rodzice , lub dorośli uczestnicy zajęć zobowiązani są do poinformowania o nieobecności na zajęciach w dniu poprzedzającym planowane zajęcia, do godziny 17. Nieobecność należy zgłosić poprzez SMS. W przypadku, gdy zajęcia zostaną odwołane w późniejszym terminie niż wyżej wskazany, opłata za zajęcia nie jest zwracana.

 10. W przypadku odwołania w ustalonym regulaminem czasie, opiekun lub uczestnik otrzymuje trzy zastępcze terminy zajęć, jeżeli żaden nie będzie odpowiedni, opłata za zajęcia nie jest zwracana.

 11. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach grupowych, koszty zajęć nie są zwracane.

 12. W razie nieobecności terapeuty zajęcia również są odpracowywane w innym terminie, zgodnie z zasadą trzech propozycji.

 13. Zajęcia odbywają się w dni powszednie

 14. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w terminach ustalonych w rejestracji. Uczestnicy są proszeni o punktualne przybycie. W przypadku spóźnienia się uczestnika, zajęcia nie będą przedłużone.

 15. W trakcie terapii uczestnik pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za niego ponoszą opiekunowie.

 16. Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.

 17. Terapeuta jest zobowiązany do systematycznego przekazywania informacji o przebiegu terapii.

 18. Placówka zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy w przypadku częstych nieobecności na terapii lub nieprzestrzegania zaleceń otrzymanych od terapeutów, gdyż w tych przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii.