Zajęcia z dofinansowaniem

Informujemy, iż z dniem pierwszego października 2016 roku uruchamiamy roczny cykl zajęć terapeutycznych (Integracja Sensoryczna, logopedia, fizjoterapia) z dofinansowaniem, w ramach projektu „Skuteczna terapia szansą na lepszą przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może skorzystać z zajęć z dofinansowaniem w ramach projektu?

Projekt skierowany jest do 10 dzieci, w wieku od 3 do 8 lat, ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną. 

Z jakich zajęć z dofinansowaniem może skorzystać dziecko w ramach projektu?

W ramach projektu przewidziano realizację zajęć logopedycznych, fizjoterapeutycznych oraz Integracji Sensorycznej. Każde  zakwalifikowane dziecko może skorzystać z dwóch godzin zajęć terapeutycznych tygodniowo, przez okres 12 miesięcy. O rodzaju terapii decyduje koordynator projektu pani Emilia Kos, na podstawie analizy dokumentów oraz wstępnej oceny potrzeb dziecka.

Jakie warunki należy spełnić, aby dziecko zostało zakwalifikowane na zajęcia z dofinansowaniem?

Rodzic, lub opiekun prawny dziecka składa w Art & Senses drogą mailową lub osobiści wniosek wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności oraz deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, a także inne dokumenty potwierdzające poziom funkcjonowania dziecka (opinie, diagnozy, wypisy ze szpitala).

Jak ustalana jest kwota dofinansowania?

Na podstawie deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego ustalana jest wysokość dofinansowania na podstawie następujących kryteriów:

  • Dochód niższy lub równy kwocie 800 zł miesięcznie- dofinansowanie 100% (80 zł za jedną godzinę zajęć terapeutycznych)
  • Dochód od 800 do 1300 zł miesięcznie- dofinansowanie w wysokości 50% (40 zł za jedną godzinę zajęć terapeutycznych)