EEG Biofeedback

EEG Biofeedbacka- (Neurofeedback)- to metoda neuroterapeutyczna, wymagająca zastosowania specjalistycznego sprzętu pozwalającego na zapis fal mózgowych (zapis EEG, QEEG) osoby poddawanej stymulacji i ich odpowiednie przeformułowanie na zrozumiałe informacje graficzne i dźwiękowe mające postać gry komputerowej. Uczestnik terapii uczy się kontrolować jej przebieg po przez skupienie uwagi na wytwarzaniu odpowiednich fal mózgowych, co wpływa na zmianę zapisu EEG. Proces ten oparty na mechanizmach biologicznego sprzężenia zwrotnego umożliwia, zatem naukę regulacji czynności bioelektrycznej ośrodkowego układu nerwowego po przez świadome wytwarzanie pożądanych fal mózgowych i hamowanie niepożądanych, co przekładać się będzie na zwiększenie kontroli w zakresie funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego i psychofizycznego. Metoda EEG Biofeedback ma zatem bardzo szerokie spektrum zastosowania, gdyż wpływa na poprawę koncentracji uwagi, szybkości reakcji oraz mechanizmów pamięci (wzrasta szybkość zapamiętywania, odtwarzania zapamiętanego materiału, a co za tym idzie efektywność uczenia się), zwiększa kompetencje w zakresie strategii radzenia sobie ze stresem, rozwija kreatywność, a także poprawia zdolności do nauki języków obcych.

Dla kogo przeznaczony jest EEG Biofeedback?

  • dzieci i młodzież: z trudnościami edukacyjnymi, ze zdiagnozowanym autyzmem, Zespołem Aspergera (oraz innymi zespołami objawów ze spektrum autyzmu), z nieprawidłowym rozwojem mowy, z problemami w utrzymaniu koncentracji uwagi, z dysleksją rozwojową, z ADHD i ADD,     z problemami w przetwarzaniu wrażeń sensorycznych, z niską samooceną, z zaburzeniami rytmu snu i czuwania, z problemami w samoregulacji emocjonalnej.
  • dorośli: z problemami z koncentracją uwagi i brakiem efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem, z chronicznym stanem apatii, z zaburzeniami snu i pamięci, z brakiem umiejętności kontrolowania własnych emocji, z zaburzeniami lękowymi oraz dla tych, którzy chcą zwiększyć efektywność pracy mózgu, a co za tym idzie poprawić swoje osiągnięcia na studiach, w pracy zawodowej, w sporcie lub działalności artystycznej takiej jak muzyka i sztuki plastyczne

Jak przebiega proces diagnozy i terapii metodą EEG Biofeedback?

Wstępnym etapem jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z rodzicami dziecka dotyczącego ciąży, porodu, rozwoju w kolejnych etapach życia oraz przebytych chorób. Następnie na podstawie uzyskanych informacji opracowywany jest precyzyjny program stymulacji. Po jego skonstruowaniu odbywa się właściwy trening    z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. W trakcie trwania terapii neuroterapeuta systematycznie dokonuje oceny efektów, co pozwala na wyodrębnienie obszarów, w których osoba poddawana stymulacji powinna zwiększyć swoje zaangażowanie, gdyż od tego w  największym stopniu uzależnione jest powodzenie oddziaływań.

Jak długo trwa trening EEG Biofeedback?

Najlepsze efekty można uzyskać trenując 2-3 razy w tygodniu, długość terapii natomiast zależy od indywidualnych potrzeb oraz specyfiki trudności osób zgłaszających się na terapię.